page_banner

önümleri

Lomaý hrustal aýna mermerler 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm köp tegelek tegelek gaty aýna mermerler

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Jyns:
Unisex
Ageaş aralygy:
2 ýaşdan 4 ýaşa çenli, 5-7 ýyl, 8 ýaşdan 13 ýaş, 14 ýaş we ondan ýokary
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
Uchuçuan
Model belgisi:
gaty aýna mermer
Açar sözler:
aýna mermer
Reňk:
Köp reňk
ululygy:
4-30mm
Material:
aýna
Baha:
Iň ýokary synp
Aýratynlyk:
Howpsuzlyk
Ulanylyşy:
oýunjak we bezeg
Himiki komponent:
Na2SiO3
Daş görnüşi:
tegelek top
Haryt maglumatlary
Önümiň beýany

Material
Çyra aýnasy
Ölçegi
5mm 6mm 8mm 12mm 14mm 16mm 25mm, Düzeltmegi goldaň
OEM, ODM
Müşderileriň dizaýnyny kabul edip bileris, islegiňiz boýunça edip we çap edip bileris.
Mysal üçin wagt
Adatça 1-10 gün
MOQ
500PCS / element
Esasy artykmaçlygy
1. owadan dizaýn, üýtgeşik şekillendiriş

2. real wizual many
3. zawodda göni satuw
4. satuwdan soň gowy hyzmat
5. daşky gurşawa zyýanly önüm
Oýnawaçlar ýa-da bezeg üçin gaty aýna mermer
Material: 100% aýna material.

Reňki: açyk gök, ýaşyl, çuň gök, gülgüne, ak, amber, gara, sary, gyzyl we ş.m.
Gaplamak: folga paket, pvc sumka, sözbaşy kartoçkasy, kagyz gutusy, poli dokalan halta, pvc barrel, dokalan mata halta we ş.m.Gaplamak we eltip bermek


Kompaniýanyň tertibi

Aýna önümlerini ussat öndüriji hökmünde Lingşou uchuçuanMineral önümleri gaýtadan işleýän zawod, her dürli aýna mermer, aýna monjuk we beýleki ýörite görnüşli aýna önümleri öndürmekde ýöriteleşendir. Biz mermer (dekal mermer) çap etmek boýunça hünärmen. Önümlerimizi Europeanewropanyň köp supermarketlerinde tapyp bilersiňiz. Sizi gyzgyn çagyrýarys has ýakyn hyzmatdaşlyk üçin ýakyn wagtda zawodymyza baryp görüň.

Biziň maksadymyz, ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahalary, gowy hyzmat we öz wagtynda eltip bermek baradaky uly tagallalarymyz arkaly özara peýdanyň esasynda bütin dünýäde müşderiler bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlygy ýola goýmakdyr!Üçin sag bol
bizi saýlaýar!

Şahadatnamalar

Sorag-jogap
1-nji sorag. Customörite dizaýn ýasamak mümkin bolarmy?
J: Hawa, dürli talaplar bilen ýörite dizaýn ýasap bilerdik.
2-nji sorag. Daşaýyş wagtynda önümi döwmek aňsatmy?
J:, ok, ony köpürjikli örtük ýa-da poli köpük bilen arkaýyn gaplarys, soň bolsa içki gutuda goýarys, ahyrynda 5 gatly karton bilen.
3-nji sorag.
J: Adatça deňiz, uçar ýa-da Ekspress bilen iberýäris, dürli talaplara bagly, sargydyňyzy ibermegiň iň amatly usulyny maslahat bereris.
S4. Nusgalar mugtmy?
J: Elbetde, nusga mugt, ýöne eltip bermek tölegli.
5-nji sorag. Nusgalary hödürlemek üçin näçe wagt gerek bolar?
J: Adatça, nusgalar 1-10 günüň dowamynda hödürlener.
6-njy sorag. Nädip tölemeli?
J: Tölegini kredit kartoçkasy, bank geçirmesi ýa-da T / T arkaly kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: